top of page

Psycholog

To osoba, która ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii. Jeśli pracuje w oświacie z dziećmi i młodzieżą to posiada również przygotowanie pedagogiczne. Często ma dodatkowe uprawnienia, w zależności od szkoleń, w których uczestniczyła. Może być terapeutą lub psychoterapeutą w zależności od ukończonej dodatkowej szkoły.

Oferowane formy wsparcia

Konsultacja 

psychologiczna 

Konsultacja to wstępne rozpoznanie sytuacji życiowej

i emocjonalnej danej osoby oraz propozycja dalszych działań. 

Np.: wspólne wypracowanie działań wspierających pracę nad występującymi trudnościami, skierowanie na diagnozę

lub/i dostosowanie formy terapii.

W formie od 1 do 5 spotkań.

DIAGNOZA

Pierwsze spotkanie opiera się na wywiadzie psychologicznym*.

Na podstawie uzyskanych informacji zostaje dopasowane badanie testowe, które odbywa się na kolejnym spotkaniu.

W przypadku diagnozy dzieci niezbędna jest obserwacja funkcjonowania dziecka w towarzystwie rodzica lub/i sam na sam z psychologiem.

 

Opis wydawany jest do 14 dni i omawiany podczas spotkania.

Terapia indywidualna dzieci i młodzieży 

Spotkania są prowadzone w oparciu o interwencje poznawczo-behawioralne. Pozwalają wzmocnić posiadane umiejętności społeczno-emocjonalne lub korygują zachowania nieadaptacyjne.

 

Wsparcie dzieci do 8 roku życia opiera się przede wszystkim na współpracy z rodzicem.

 

Seria co najmniej kilkunastu systematycznych spotkań - indywidualnie dostosowywanych do problemu i potrzeb.

MEDIACJE PARTNERSKIE

Dla rodziców wspólnie żyjących lub byłych partnerów.

Spotkanie ma na celu:

– znalezienie wspólnych rozwiązań, które ułatwią dziecku adaptację do nowej lub trudnej sytuacji rodzinnej
– psychoedukację rodziców o tym jak rozmawiać z dzieckiem
– ujednolicenie działań wychowawczych
– udzielenie porad ułatwiających rozwiązanie trudności emocjonalnych oraz wychowawczych.

Pierwsze spotkanie

Warto przypomnieć sobie przebieg rozwoju dziecka od najwcześniejszych lat, łącznie z okresem ciąży i porodem. Podczas pierwszego wywiadu pedagogicznego pojawią się pytania dotyczące: rozwoju ruchowego (pierwsze kroki, siadanie),  rozwoju mowy (pierwsze słowa, zdania), czy funkcjonowania dziecka w środowisku przedszkolnym/szkolnym (jak przygotowuje się do szkoły, w jaki sposób się uczy i odrabia zadania domowe) oraz ewentualne zajęcia dodatkowe, czy formę spędzania czasu wolnego. Jest to niezbędne do określenia przebiegu jego rozwoju, co pomaga w dobraniu najbardziej adekwatnej formy wsparcia dziecka, jak i rodzica.

Przydatne dokumenty

  • pomocne jest spisanie pytań lub spraw do omówienia

  • opinia z przedszkola/szkoły o funkcjonowaniu dziecka oraz wynikach w nauce

  • opinia/orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej [jeśli kiedykolwiek została wydana]

  • w przypadku przewlekłej choroby - zaświadczenie lekarskie [do wglądu]

  • informacje o przeprowadzonych dotąd badaniach.

 

Ile czasu zarezerwować?
60 minut (1 godzina) - czasami istnieje potrzeba umówienia kolejnego spotkania w celu poszerzenia wywiadu lub/i obserwacji dziecka

bottom of page